MISS

REGLEMENT MISS LICHTSTOET VERKIEZING

Reglement jaarlijkse verkiezing Miss Lichtstoet (Raad van beheer d.d. 13.12.2005)
Dit reglement vervangt alle voorgaande.

MISSVERKIEZING

Ouders, vriend(en), sympathisanten, fans... mogen de kandidates vergezellen naar de plaats van de verkiezing, maar de verkiezing zelf gebeurt "achter gesloten deuren". De kandidates worden een voor een bij de jury geroepen, stellen zichzelf kort voor en beantwoorden enkele vragen over de deelgemeente Ledeberg en vragen over de actualiteit.
De correctheid van de antwoorden wordt beoordeeld, maar ook de houding, de presentatie, het voorkomen, de taal... worden hierbij in rekening gebracht.
Na de "verhoring" van alle kandidates wordt door de jury beoordeeld wie de titel "Miss Lichtstoet" mag dragen, evenals wie eerste en tweede eredame wordt.
De uitslag wordt dezelfde avond meegedeeld aan de kandidates.
Misschien wel de moeilijkste taak is dan om deze uitslag te "verzwijgen", want de officiële aanstelling (voor pers en publiek) van de miss en de eredames vindt pas plaats half augustus.

We herhalen nog even kort de voorwaarden:
- tussen 17 en 25 jaar zijn op de dag van de officiële aanstelling (augustus)
- in Oost Vlaanderen wonend.
- inschrijving correct ingevuld ingediend hebben.
- bij de inschrijving een pasfoto ingesloten hebben.

Artikel 1

De deelnemers aan de verkiezing van Miss Lichtstoet en de eredames horen van het vrouwelijk geslacht te zijn.

Artikel 2

Zij dienen in Oost Vlaanderen te wonen op de dag van de officiële aanstelling.

Artikel 3

De kandidaten dienen hun aanvraag tijdig in te dienen. Hieronder dient te worden verstaan: tegen de uiterste datum die inzake de Lichtstoet in de pers gepubliceerde berichtgeving werd vermeld.
Onder geen enkel beding zullen te laat ingediende kandidaturen voor deelname in aanmerking worden genomen of worden aanvaard.
Bij de binnen de voorziene tijdsperiode ingediende kandidatuur dienen een curriculum vitae en een recente pasfoto te worden gevoegd. Onvolledige inzendingen zullen als niet-bestaande en ongeldig worden beschouwd.

Artikel 4

De kandidaten dienen op de datum van de officiële aanstelling te voldoen aan volgende leeftijdsvereisten:

    ze dienen minimum 17 jaar en mogen maximum 24 jaar oud zijn, hetgeen dient te blijken uit de aan de jury voor te leggen identiteitskaart.

Artikel 5

De kandidaten dienen te voldoen aan enkele criteria, die onlosmakelijk zijn verbonden met de profilering die inherent is aan hun officiële Miss- of eredamefunktie. Daarbij is de kennis van vloeiend Nederlands een primordiale vereiste, die zal beoordeeld worden bij een verplicht af te leggen mondelinge proef. Voor dezelfde voornoemde mondelinge proef is in eerste instantie ook een gedegen kennis van de geschiedenis van de deelgemeente Ledeberg, de Ajuinmarktfeesten en uiteraard de Lichtstoet onontbeerlijk, net als in secundaire orde, de beschikking over een bredere algemene ontwikkeling op het stuk van maatschappij, cultuur, sport en actualiteit.

Artikel 6

De onderscheiden kandidates verbinden er zich toe, mochten zij worden weerhouden, zeker aanwezig en beschikbaar te zijn op de in augustus gehouden persconferentie, waarop de aanstelling officieel door het bestuur wordt bekend gemaakt, alsook en om evidente redenen, op het driedaags weekend van de Ajuinmarktfeesten.
Alleen in een ondubbelzinnig geval van heirkracht of overmacht, hetgeen onomstotelijk zal dienen te worden aangetoond, kan van deze regel worden afgeweken. Het bestuur behoudt zich het recht voor in geval van overtreding de overtreedster de haar eerder toegekende titel te ontnemen en in haar vervanging te voorzien, zonder dat zij op enige welkdanige schadevergoeding dan ook aanspraak zal kunnen maken.

Artikel 7

Miss Lichtstoet en de twee eredames krijgen gratis een kleed en een lint ter beschikking, die verplicht te dragen zijn tijdens de Ajuinmarktfeesten en tijdens alle andere activiteiten, waar de Raad van Bestuur hun aanwezigheid wenselijk acht.

Artikel 8

De kandidates worden door de wedstrijdjury beoordeeld met een quotering, gespreid over 3 onderscheiden categorieën, met name: kennis, taal en allerlei.
Het luik "kennis" behelst de in artikel 5 bedoelde ontwikkeling van de kandidates, die getest worden aan de hand van een vragenlijst, die minimum 10 vragen omvat en waarbij iedere vraag gequoteerd wordt tegen 1 punt per vraag.
De overige luiken "taal" en "allerlei" worden ieder op 10 punten gequoteerd. Het luik "allerlei" omvat de diverse kwaliteitsnormen waaraan de kandidates horen te voldoen, als daar zijn: présence, assertiviteit, vlotheid in communicatie, wellevendheid, fysieke bevalligheid en alle andere factoren die van aard zijn van de Miss Lichtstoet en haar eredames als volwaardige stijlvolle ambassadrices bij derden een goede indruk weg te laten dragen bij eventuele visuele en sociale ontmoetingscontacten.

Artikel 9

De dame die in het verleden reeds de titel Miss Lichtstoet voerde, kan niet meer worden herverkozen, noch zich, zelfs met één of meerdere jaren tussenpauze, opnieuw kandidaat stellen voor de titel van Miss Lichtstoet of een van de eredames. Het behalen van de titel van Miss Lichtstoet houdt bijgevolg een strikte en onvoorwaardelijke eenmaligheid in die meteen ook de eventuele latere invulling van een eredames-titel uitsluit.
Teneinde misverstanden en het wekken van valse hoop te vermijden, wordt door het bestuur duidelijk en ondubbelzinnig gesteld dat een verkiezing tot eredame geenszins het vooruitzicht van een logische latere promotie tot Miss Lichtstoet het volgend of de volgende jaren inhoudt. Het moet daarbij duidelijk zijn dat deze verkiezing niet geënt is op het stelsel van opvolging zoals die in het geval van troon- en erfopvolging bij monarchieën en dynastieën aan de orde is.
Wie ooit 1ste of 2de eredame was, kan zich, mits verder te voldoen aan alle artikelen van dit wedstrijdreglement, verder kandidaat blijven stellen, met de bedoeling te worden aangesteld als Miss Lichtstoet.

Artikel 10

Door deelname aan de wedstrijd verklaren de kandidates zich akkoord met het wedstrijdreglement zonder onderscheid, dat zij bijgevolg in zijn geheel aanvaarden. De beslissingen van de jury zijn ontegensprekelijk en onherroepelijk. Er zal dan ook geen briefwisseling rond worden gevoerd.

De aanvragen (kandidatuurstelling) worden verstuurd naar het secretariaat:
Secretariaat Ajuinmarktcomité
Taverne De Norbe
August Van Lokerenstraat 18 te 9050 Ledeberg
tel: 09/ 324 38 44
fax: 09/ 330 84 95
gemaild naar: Lindsey Bury ( email Lindsey )

klik hier voor voorbeeld van inschrijvingsformulier.

Je kan ook gebruik maken van een word document: klik hier

terug naar Miss.